Hac Umre

HAC VE UMRE arrow Ana Sayfa arrow Uçak Bileti arrow OYLAT KAPLICALARI
OYLAT KAPLICALARI

Oylat Kapl?calar? : Alternatif Tatil Merkezi

Oylat Kapl?calar?Oylat Kapl?calar? Bursa-Eski?ehir Karayolu üzerinde, ?negöl e 27 km uzakl?kta olan suyu ?ifal? kapl?calard?r.Oylat Kapl?calar?, Uluda? s?rtlar?nda, her iki taraf? ye?il vadilerle çevrilmi? bir yamaç üzerine kurulmu?tur. Vadi, gürgen, çam, me?e, kestane, ç?nar, ?hlamur a?açlar? ile bizinmi?  ku?burnu ve bö?ürtlen bitkilerinin yeti?ti?i yemye?il bir vadidir. Vadiden Oylat deresi ça?layanlar meydana getirerek geçmektedir.

Oylat Kapl?caOylat deresinin sulad??? vadi ayn? zamanda serinli?i ve yumu?akl??? sayesinde dinlendirici bir yap?ya sahiptir. Uluda? dan gelen kar sular? ve di?er kaynaklarla beslenen bu dere orman?n içinde seyrine doyum olamayan, alabal?klara yatakl?k eden bir ?elale olu?turmu?tur.

Oylat kapl?calar?n?n hemen yan?ndaki bu vadi bahar mevsiminde k?r çiçekleri ve menek?elerle kaplan?rken sonbaharve k?? mevsimlerinde ise muhte?em bir tablo görünümüne bürünüyor.

Oylat Kapl?calar?Oylat Kapl?calar? deniz seviyesinden 840 metre yükseklikte olup ,Uluda? eteklerinde da? ve iklim tedavisi özelliklerine sahiptir.

Sivri Kaya Tepesi ile Kapl?calar aras?nda bulunan kanyon görünümlü oksijen kayna??d?r.

Oylat yak?nlar?nda bulunan Saadet köyünden ç?kan kal?nt?lardan, kapl?ca kullan?m?n?n Romal?lar zaman?na kadar uzand??? anla??lmaktad?r. Osmanl? döneminde de Oylat kapl?calar?ndan faydalan?lm?? olup o dönemden kalan bir efsanesi de anlat?lmaktad?r.

Bizans imparatorlu?u zaman?nda bölgeye hakim olan tekfurun k?z? çaresi bulunmaz bir hastal?ktan yata?a dü?er. Zaman?n hekimleri tekfurun k?z?n?n derdine çare bulamazlar.Hastal?k ilerleyince tekfur çok sevdi?i k?z?n?n ac? çekmesine dayanamaz ve hekimler k?z? ula?t?rmak için orman?n içindeki ?l?caya gönderilmesine karar verirler. K?z? ?l?caya getiren hekimler,son günlerini ya?ad???na inanarak,öl- yat deyip b?rak?rlar.K?z her gün bu sularda y?kan?r ve gün geçtikçe iyile?erek eski s?hhat ve ne?esine kavu?arak babas?n?n saray?na döner.O gün bugündür kapl?ca,civar halk? taraf?ndan ?ifa kayna?? olarak bilinir.

Bunun yan?nda  665 metre uzunlu?unda Oylat ma?aras? da gezilip görülmeye de?er yerlerden biridir.

?ifa Kayna?? Oylat Kapl?calar?

Bugün Oylat kapl?calar? her mevsim, her ya?tan,insan?n ?ifa ve gezi dura?? olmu?tur.

Oylat ?ifal? kapl?caMaden Tetkik Arama Enstitüsü'nün Oylat Kapl?calar? ile ilgili yapm?? oldu?u tahlile göre Oylat Kapl?ca suyunda kalsiyum, sodyum, magnezyum, potasyum, demir aleminyum katyonlar?, sülfat, hidrokarbonat, klorür, nitrat, hidrofosfat, hidroarsenat, metasilikat asidi, serbest karbondioksit gibi anyonlar bulunmaktad?r. Radyo aktivitesi 10, eman reaksiyonu (PH) 7,3 olan suda bir miktarda krom bulunmaktad?r. Oylat Kapl?cas? s?cak ( Hipertermal) oligometalik kalsiyum sülfatl? ve radyoaktif sular grubuna girmektedir.

Suyla oldu?u kadar iklim tedavisi de gösteren Oylat Kapl?calar?,

 • Romatizmal a?r?lar,
 • kireçlenme,
 • böbrek rahats?zl?klar?,
 • cilt hastal?klar?,
 • kad?n hastal?klar?,
 • çocuk felci,
 • muhtelif nevralji(sinir a?r?lar?)
 • nevritler(sinir iltihaplar?),
 • siyatik,sinir uyu?uklu?u,
 • nevralji,
 • beyin yorgunlu?u,
 • eklem ve civar? iltihaplanmalar?,
 • dü?ük ve yüksek tansiyon rahats?zl?klar?,
 • kat?la?m?? ve spaztite olmu? kazanm?? felç durumlar?.

 gibi hastal?klar?n tedavisine iyi gelmektedir.
Oylat oda

Image

ULA?IM:

Bursa-Eski?ehir Karayolu üzerinde, ?negöl e 27 km uzakl?ktad?r. Eski?ehir ?negöl Karayolunun 90. kilometresinde sol tarafa dönerek Domaniç Tav?anl? yol ayr?m?na saparak 17 km sonra, yol levhalar?n? takip ederek ula?abilirsiniz.

?stanbul yönünden gelenler önce Bursa ard?ndan Ankara istikametindeki ?negöl’e buradan devamla 7-8 km. sonra Domaniç Tav?anl? yol ayr?m?na (sa?a) saparak yolu ilgili tabelalar? takip ederler.

oylat kroki

Kroki için t?klay?n?z 

OTELLER :

GÜVEN OTEL :

 • tv
 • buzdolab?
 •  yar?m pansiyon aç?k büfe restaurant
 • Jimnastik salonu
 • Masa oyunlar?
 • internet ba?lant?s?
 • 01.06.2010/ 31.12.2010 tarihleri aras? fiyat tarifesi (Bayram ve özel günler hariç)
   K??? SAYISI

   

   
  1 ki?ilik oda140.00 TL. 
  2 ki?ilik oda190.00 TL.  
  3 ki?ilik oda250.00 TL. 
  2 ki?ilik oda (Jakuzili)  
     
     
     
   6-12 ya? aras?:Günlük fiyat yatak say?s?na bölünecek ç?kan mebla??n %50 si.

  Daha Geni? Bilgi ?çin: www.oylatguven.termalotelim.com

   

  KÜTAHYA YONCALI TERMAL OTEL

  • tv
  • buzdolab?
  •  yar?m pansiyon aç?k büfe restaurant
  • Jimnastik salonu
  • Masa oyunlar?
  • internet ba?lant?s?
  • Yar? Olimpik Aç?k Yüzme Havuzu
  • Kapal? Havuz
  • Han?mlara özel Havuz
  • Romatizmal Hastal?klar Havuzu
  • Hamam
  • Sauna

   

   

  KONAKLAMA ÜCRETLER?

   

    YARIM PANS?YON
  1 K???  165,00 TL
  2 K??? 250,00 TL
  3 K??? 310,00 TL
     
     
     
     
  0-6 YA? 1.ÇOCUK FREE
  7-12 YA? ÇOCUK %50

    *F?YATLARIMIZA KDV DAH?L OLUP, GECEL?K F?YATLARDIR.

                 *KONAKLAMA ?EKL? YARIM PANS?YONDUR.

                 *TERMAL YÜZME HAVUZLARI,SAUNA,JAKUZ?,FITNESS CENTER VE KLAS?K TÜRK  HAMAMI KONAKLAMA ÜCRET?NE DAH?L AKT?V?TELERD?R.              

                 *ÇOCUK ?ND?R?MLER? EBEVEYNLER?YLE AYNI ODADA KONAKLAMALARDA GEÇERL? OLUP,0-6 YA? 1. ÇOCUK FREE’dir.

  Daha geni? bilgi için:  http://www.termalotelim.com/Yoncali-Termal-Otel/kutahya-yoncali-kaplicalari-yoncali-termal-otel/Page-2.html  
   

  Rezervasyon için hemen bizi aray?n : 0 222 220 93 85 - 0555 981 43 43
  Ayr?nt?l? bilgi  için Oylat Kapl?calar?
  Online Rezervasyon Formu
  Duha Turizm - Oylat kapl?calar? Türkiye Geneli  Sat?? Sorumlusu

   
  < Önceki   Sonraki >
  Ömer Termal Kaplıcaları Rezervasyonu için 0222 22093 85 telefonu arayabilirsiniz.
  - Ümre hakkında öğrenmek istediklerinizi Hac ve Umre Rehberi sayfalarımızda bulabilirsiniz.
  - Hac ve Umre yolculuğunuz öncesinde Say nasıl yapılır? Safa ve Merve tepesi nerededir?  gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
  - Umre ve Hacda  Ziyaret edilen Yerler hakkında bilgi alabilir ve hacdaki ziyaret yerleri fotoğrafları nı  görebilirsiniz.