Hac Umre

HAC VE UMRE arrow Ana Sayfa arrow Uçak Bileti arrow Eskişehir Şehir Turu, Eskişehir'de gezilecek yerler,Tarihi Kurşunlu Camii,Lületaşı,Odunpazarı evleri
Eskişehir Şehir Turu, Eskişehir'de gezilecek yerler,Tarihi Kurşunlu Camii,Lületaşı,Odunpazarı evleri

Eskişehir Gezisi için gruplara paket programlar yapılır, Otel, otobüs, rehber temin edilir, 15-20-40 vd. kişilik gruplara şehir turu yaptırılır.

Her türlü gezi için organize yapılır. 

Bu sitedeki bilgi ve resimler Eski?ehir Büyük?ehir Belediyesinin 20.04.2011 tarih ve 17536 say?l? izinleri ile Büyük?ehir Belediyesinin web sitesinden al?nm??t?r.

Te?ekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

Eski?ehir Türk Dünyas? Kültür Ba?kenti Eski?ehir Tan?t?m Filmi

http://www.youtube.com/watch?v=Sxnpd_-FDU4

Eski?ehir Valili?i Tan?t?m Filmi

http://www.youtube.com/watch?v=vcFlUs1Mewo

 

ESK??EH?R'DE GEZ?LECEK YERLER

Tarihi Kur?unlu Camii Külliyesi, Atl?han Lületa?? El Sanatlar? Çar??s? , Porsuk'ta bot gezisi, gondol turu, lüle ta??, Odunpazar? Evleri, Ça?da? Cam Sanatlar? Müzesi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Karikatür Müzesi, Bilim Sanat ve Kültür Park?, Kentpark, ?ehr-i A?k Adas?, Yerel Lezzetler, ?elale ve Tarihi Yerler...

ESK??EH?R TURU


 

Köprüba??-feribot ve tramvayAtl?han Lületa?? El Sanatlar? Çar??s? Bilim Sanat ve Kültür Park?
  
 

Ça?da? Cam Sanatlar? MüzesiCumhuriyet Tarihi MüzesiDevrim Arabas?
   Esbot TuruEstramGondol Turu
   Gökyüzünden Eski?ehirHaller Gençlik MerkeziHamamlar
   Japon BahçesiOdunpazar? EvleriKentpark
   Kur?unlu Cami ve KülliyesiOdunpazar? EvleriSenfoni Orkestras?
   ?ehir Tiyatrolar??ehr-i A?k Adas?Seyit Battalgazi Külliyesi
   
ÇibörekGöbeteMet Helvas?

               

TAR?H? YERLER

Kur?unlu Cami:
Odunpazar? semtinde, Pa?a Mahallesi' ndedir. Merdivenli kap?dan girildi?inde ortada ?ad?rvan, sa? tarafta menzilhane, sol tarafta a?hane, kar??da cami görülür. Bu cami, Veziri-sanî Mustafa Pa?a taraf?ndan 1525 y?l?nda yapt?r?lm??t?r.

Cami 1961-1962 y?llar?nda yenilenmi?tir. Caminin arkas?ndaki büyük kubbeli semahane, medrese odalar? ve ön taraftaki sütunlu aç?k mekân, buran?n bir Mevlevi tekkesi oldu?unu kan?tlamaktad?r.

 

Seyyit Battal Gazi Külliyesi:
Seyitgazi ?lçesinde, 150 metre yüksekli?inde Üçler Tepesi' nin do?uya bakan yamaçlar? üzerindedir. Bu külliye Seyyit Battal Gazi' ye ithafen yapt?r?lm??t?r (1207 - 1209).

Anadolu'nun Bizans ?mparatorlu?u egemenli?i alt?nda bulundu?u M.S. 700 y?llar?nda, ?slamiyet henüz Anadolu içlerine yay?lmam??t?. ?slamiyeti kabul etmi? olan Emeviler do?udan s?k s?k Bizans'a kar?? Anadolu' nun içlerine ak?n yaparak Anadolu' yu ele geçirmek ve ?slamiyeti yaymak istemi?lerdir. 720-740 y?llar?nda s?kla?an bu ak?nlardan birinde Seyyit Battal Gazi lakab? ile an?lan bu efsanele?mi? halk kahraman?, bugünkü Seyitgazi ilçesinin bulundu?u (antik ad? Nakolea) Mesih Kalesi olarak bilinen bölgede 740 y?l?nda ?ehit dü?mü?tür. Bizans'a kar?? yap?lan sava?larda büyük kahramanl?klar gösteren ve ?slamiyetin Anadolu' da yay?lmas?nda büyük katk?s? olan, y?llar y?l? nesilden nesile kahramanl?klar? anlat?lan Seyyit Battal Gazi ad?na 1207-1208 y?llar?nda Anadolu Selçuklu Sultan? 1. Alaattin Keykubat' ?n annesi Ümmühan Hatun taraf?ndan türbe ve cami yapt?r?lm??t?r. Daha sonra Ümmühan Hatun için de burda iki katl? eyvan biçiminde bir türbe eklenmi?tir. Osmanl? Devleti'nin kurulu? ve geli?me dönemlerinde; onar?m, yeniden yap?m eklemelerle yap?lan topluluk külliye halini alm??t?r. Osmanl? Devleti döneminde vak?fla?t?r?lm?? Cumhuriyet Dönemi' ne kadar dini e?itim, tören ve toplant?lar?n yap?ld??? medrese ve tekke olarak kullan?lm??t?r.

Bugün mülkiyeti Vak?flar Genel Müdürlü?üne ait olan ve 1954 y?l?na kadar harap bir durumda bulunan külliye, bu tarihte yap?lan geni? bir restorasyon çal??mas? ve çevre düzenlemesi ile bugünkü durumuna getirilmi?tir. Yap?lan ???kland?rma sistemi ile geceleri ayd?nlat?lmakta, etkileyici görünümü, turistik ve dini amaçl? ziyaretçileri ile Seyitgazi ilçesine canl?l?k kazand?rmaktad?r.

?eyh Edebali Türbesi:
?eyh Edebali, Osmanl? Devletinin kurucusu Osman Beyin kay?npederidir. ?eyh Edebali' nin türbesi ?ehrin Odunpazar? semtindeki Odunpazar? mezarl???' n?n içindedir. Türbe, II. Abdülhamit taraf?ndan restore edilmi?tir.

 

 

?eyh ?ahabattin Türbesi:
?çinde iki sanduka bulunan ve yeni bir dikdörtgen yap? olan türbe, Kur?unlu Camiisi' nin bat?s?nda yer almaktad?r

Yunusemre Külliyesi ve Türbesi:
Eski?ehir Mihal?cç?k ilçesi Yunusemre beldesinde (Sar?köy) dir. Eski?ehir-Ankara demiryolu yak?n?ndan geçmektedir. Yunusemre bu dünyada ya?ayan insanlar? sevgiye, birlik ve beraberli?e ça??ran bir hak a????d?r.

Mezarta??n?n ön cephesinde yaz?l? olan "Gelin Tan?? Olal?m, ??i Kolay K?lal?m, Sevelim Sevilelim, Bu Dünya Kimseye Kalmaz" sözlerinde Yunus Emre'nin ya?am felsefesi özetlenmektedir.

 

Nasrettin Hoca'n?n Evi:
Ünlü mizah ustas? Nasrettin Hoca, 605 (1208-1209) y?l?nda Sivrihisar'?n Hortu köyünde do?mu?tur. ?lk bilgilerini köy imam? olan babas?n?n yan?nda ö?renmi?tir. Daha sonra Ak?ehir' e giderek Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hac? ?brahim gibi devrin tan?nm?? alim ve ariflerinden bilgi ö?renmi?, nasip alm??t?r.

Hocan?n ayr?ca Konya Medresesi' nde okudu?u, Ak?ehir' de, Sivrihisar' da ders okutup imaml?k ve hatiplik yapt??? san?lmaktad?r. Bundan ba?ka hocaya ait oldu?u ileri sürülen eski bir mezar ta?? üzerindeki vefat? 683 (1284) dür. Mezar? Konya ili Ak?ehir ilçesindedir.

Nasrettin Hoca ad?, zekas? ve f?kralar?yla dünyaca tan?nm?? bir halk filozofudur. Hoca' n?n hayat, tabiat ve cemiyet içindeki insan?, keskin görü?ler ve zeki söyleyi?lerle karikatürize eden nükteleri yaln?z bir milleti de?il, bütün insanl??? tatmin edecek de?erde oldu?undan bu Türk zekas? ba?ka milletler aras?nda da tan?nm?? ve sevilmi?tir. Türk halk zekas? ise, bu nüktelerde kendi mizah dehas?n? bularak onlar? sevmi?, yaym??, bütünlemi? ve ço?alm??t?r. Nasrettin Hoca F?kralar? bat? dillerine de çevrilmi?tir. Nasrettin Hoca ?ran, M?s?r, Irak gibi ülkelerde, Kafkaslarda, Balkan ülkelerinde ve Avrupa ülkelerinde de tan?nan ünlü bir mizah ustas?d?r.

Do?anl? Kale:
Bu kale, Seyitgazi ilçesinin Çukurca Köyü yak?n?ndad?r. Kalenin üst k?sm?ndaki kaya "do?an" a benzedi?inden bu ismi alm??t?r. Bir Frig eseri olan Do?anl? Kale'nin iç k?sm?na, Bizans ve Roma ça?lar?nda, yeralt? geçitleri ve mezar ilave edilmi?tir.Yap?, içindeki merdivenler ve odalarla delik de?ik bir görünüm sergilemektedir.

 

 

Gerdek Kaya An?t?:
Çukurca Köyü'nün 500 m güneybat?s?nda bulunan bir 'mezar an?t?d?r. Dor stili bir tap?nak cephesi taklit edilerek oyulmu? bu mezar an?t?nda, içerlek iki kap? ile iki ölü odas?na girilmektedir.Cephesi do?uya bakan bu an?t, Yunan-Roma Ça??'n? anlatmaktad?r. Al?nl???n üstündeki kaya ç?k?nt?s? üzerinde, ba?s?z bir aslan figürü de görülmektedir.

 


Yaz?l?kaya (Midas Kenti):
Çiftelere 39 km uzakl?kta bulunan Yaz?l?kaya, binlerce y?l önce kayal?k bir platform üzerine kurulmu?tur. 1315 metre yükseklikte, dikdörtgen ?eklindeki, Frigya yaylas? üzerinde bulunmaktad?r.

Roma devrindeki yazarlar, bu bölgenin havas?n?n sa?l?kl? ve topra??n?n bereketli oldu?undan söz etmi?lerdir.Bardakç? Suyu da bu bölgeden geçmektedir. Midas An?t?, Frigya sanat?n?n tipik bir örne?idir. Bu an?t, bir mezar an?t? olmay?p, Frigya'da pek çok kaya an?t? örne?inde görüldü?ü gibi, bir Kybele (Ana Tanr?ça) heykeli koymak üzere yap?lm??t?r. An?t?n üzerinde Frig yaz?lar? oldu?undan "YAZILIKAYA", yaz?larda ise "M?DAS" ad? geçti?inden "M?DAS AM?T?" denmi?tir. Kült an?tt?r. Midas An?t?'n?n M. Ö. 550 y?llar?nda yap?ld??? san?lmaktad?r. Kaya üzerinde, bir tap?na??n cephesi biçiminde i?lenmi?tir. Cephesi do?uya bakmaktad?r. An?t?n en ilginç yönü, üzerinde henüz çözülememi? olan ve ilk kez 1839 y?l?nda Ch. Texiker taraf?ndan yay?nlanan, üç yaz?t?n bulunmas?d?r.

Birinci Yaz?t:
Al?nl???n üzerindeki kaya ç?k?nt?s? üzerinde bulunan 11 m uzunlu?unda ve 45 cm büyüklü?ündeki harflerin yaz?l? oldu?u bir yaz?tt?r. Frig dili ile ilintili "ATE?" ve "M?DA?" sözcükleri belirgin olarak okunmaktad?r. Ate?, Frigliler'in bir tanr?s?d?r. Midai, efsanelere göre Kral Midas'?n annesi ve ürünlerin koruyucusudur.Ayn? zamanda, demirin ke?fi de bu tanr?çayla ilgilidir. Bu yüzden, bu an?t ile demir endüstrisi kökeni aras?nda bir ba?lant? vard?r.

 

 

 

?kinci Yaz?t:
Midas An?t?' n?n iki ucunda dikdörtgen ?eklindeki bir girintinin, dip duvar ve yan duvar? üzerinde, 45 cmlik harflerle i?lenmi? bir yaz?tt?r.

Üçüncü Yaz?t:
Kuzey taraftaki dikdörtgen dikmenin üzerinde, yukar?dan a?a?? 25 cm büyüklü?ündeki harflerle yaz?lm??t?r. Yaz?t?n ba??ndaki "BABA" sözcü?ü belirgin olarak okunmaktad?r.

Küçük Yaz?l?kaya:
Midas An?t?'n?n, 210 metre güneybat?s?nda yukar?dan a?a??ya i?lenmeye, oyulmaya ba?lanm??; ancak alt k?sm? i?lenilmeden kalm?? bir an?tt?r. Midas An?t? ile benzer yönleri vard?r. Üstte süslü bir al?nl?k, iki yanda geometrik motifler yine üstte yatay bir motifle birle?ir. An?t?n i?lenmi? k?sm?, 180 metredir. Bu an?t?n da Midas An?t? gibi, dinsel törenlerde kullan?lmak için yap?lmaya ba?lanm?? oldu?u san?lmaktad?r.

 

 

 

 

 

 

Kümbet Asar Kalesi:
Kümbet Vadisi'ndeki bu kale, Frig Ça??'n?n özelliklerini ta??r. Kayaya oyulmu? merdivenler, yeralt? geçitleri, kaya yüzlerine i?lenmi? geometrik süslemeler, tipik Frig Kaya Kalesi'nin en güzel örneklerini olu?turmaktad?r.

Yap?ldak Asar Kale:
Kümbet Vadisi'nin güneyinde, Yap?ldak Köyü'nün kuzeybat?s?ndad?r.

 

 

 

Ball?k Kale:
Kümbet'in do?usun-dad?r. Tipik bir Frig yerle?im yeri ve gözetleme kalesi örne?idir.

Keskaya:
Karacaalan Köyü'nün bat?s?ndad?r. 1953 y?l?nda, ta? bloklar? buradan Eski?ehir'e ta??narak, Merkez Bankas?'n?n in?as?nda kullan?lm??t?r.

Arezastis An?t:
Midas Kenti'nin 1500 m kuzeyindeki bir kayan?n içi oyularak yap?lm?? bir an?tt?r. Bu an?t?n al?nl???n?n sa? üstündeki yaz?tta, "Arezastis" sözcü?ü okunabildi?i için bu isim verilmi?tir. An?t 7 m yükseklikteki dik bir yüzeyin üstündedir. Bu an?t?n, en ilginç yönü de Frig yaz?tlar?n? çok iyi ta??mas?d?r. Bu an?t?n 674 y?l?ndan önce yap?ld??? ve dinsel törenler için kullan?ld??? san?lmaktad?r.

Bah?ayi? An?t:
Bah?ayi? Köyü yak?n?ndad?r (Kümbet'in 7 km güneyinde). Motiflerle süslenmi?tir. Bu an?t?n da di?erleri gibi dinî törenler için kullan?ld??? varsay?lmaktad?r. An?t?n arkas?nda, kayaya oyulmu? bir mezar odas? bulunmaktad?r.

Salon Mezar:
Yaz?l?kaya kabartmas?n?n bat?s?nda, kayaya oyulmu? bir Frig eserdir. Kap?s?n?n üzerinde, kar??l?kl? iki aslan kabartmas? görülmektedir.

Alem?ah Kümbeti:
Sivrihisar'da bulunan bu kümbet, Selçuklular taraf?ndan, 1321 y?l?nda. Melik ?ah'?n karde?i Sultan ?ah ad?na yap?lm??t?r. Çat?s?, piramit tarz?ndad?r. Tarihî bir yap? olan bu kümbet, biri mescit, di?eri mezar olmak üzere iki katl?d?r.

 

 

 

 

 

 

Ulucami (Emineddin-i Mikail Camii):
Sivrihisar ?lçesi'nde bulunan ve kervansaray olarak kullan?lan bu eser, 1257 y?l?nda E. Mikail taraf?ndan camiye çevrilmi?tir. En ilginç yönü, düz çat?s?n? 67 adet a?aç sütunun ta??mas?d?r.

 

 

 

 

 

 

Pessinus ?ehri:
Sivrihisar ilçesinin 16 km güneyindeki Ball?hisar köyünde, "Tanr?ça Kybele" ad?na, Frigyal?'lar taraf?ndan kurulmu?tur. Helenizm Ça??'nda, bu bölgeye ak?n eden Galatlar'?n bir kabilesi olan Tolistoboglar, bu yöreye yerle?mi?ler ve Pessinus, ba?kentleri olmu?tur. Pessinus, Bergama Krall??? döneminde en parlak dönemini ya?am??t?r. Bergama Krall???, eski Pessinus Tap?na??'n?n yerine Grek stilinde bir mermer tap?nak yapt?rm?? ve süslemi?tir. Bu tap?nak, her y?l dini bayramlar s?ras?nda kurulan panay?ra, büyük bir canl?l?k getirmi?tir. Grek hakimiyetinde iken ?ehrin planlan yeniden düzeltilmi?, meclis binas?, yollar?, kanal?, çar?? ve tiyatrosu kurulmu?tur.

 ADALAR

?ehre hayat veren porsuk çay?n?n etraf?nda ki Cafe ve Restaruant’larda e?siz porsuk manzaras? e?li?inde çay kahve ya da yemek molas? verilebilir.

   
   
   
   

 

ATLIHAN LÜLETA?I EL SANATLARI ÇAR?ISI

Eski?ehir el sanatlar?n?n en güzel örneklerinden olan Lületa?? eserlerinin en güzel çe?itlerini Atl?han’da bulabilirsiniz ayr?ca lületa?? ustalar?n?n beyaz alt?na nas?l ?ekil verdiklerini küçük atölyelerinde izleme f?rsat?n? yakalayabilirsiniz.

 
 
   
   
B?L?M SANAT VE KÜLTÜR PARKI

Çocuklar?n hayal dünyas? ve ufuklar?n? geni?leten Eski?ehir’in en büyük park?n? trenle turlad?ktan sonra denizcilik tarihinde çok önemli bir yeri olan Kalyonu (Korsan Gemisi) gezebilirsiniz. Amerika’n?n böyle bir gemiyle ke?fedildi?ini (SANTA MAR?A) ö?renebilirsiniz. Türkiye’deki önemli kulelerin benzerleri ile yap?lan Masal ?atosu görüntüsü alt?nda parkta bulunan suni gölette su kaya?? yapabilir ya da optimist e?itimi alabilirsiniz.( 17 numaral? belediye otobüsü yada Sazova mahallesi minibüsleri ile gidebilirsiniz.)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ESBOT TURU

Venedik kanallar?n? an?msatan porsuk çay?nda bot gezintisi yapabilir yada EBB’nin kendi imkanlar? ile yapt??? gondollarda porsuk çay?n?n güzelliklerini ke?fedebilirsiniz.


   
   
   
   
   
   
  
 GONDOL TURU

Venedik kanallar?n? an?msatan porsuk çay?nda bot gezintisi yapabilir yada EBB’nin kendi imkanlar? ile yapt??? gondollarda porsuk çay?n?n güzelliklerini ke?fedebilirsiniz.


   
   


HAMAMLAR

Eski?ehir’e Bizans ?mparatorlu?u döneminde ?mparatoriçelerin ?ifal? termal sular?nda y?kanmak için neden geldiklerini hamamlara geldi?iniz zaman çok daha iyi anlayabilir Eski?ehir’in termal sular?nda ?ifa bulabilirsiniz.

   
   
- JAPON BAHÇES?

2010 Türkiye’de Japon Y?l? etkinlikleri kapsam?nda tamamen EBB’nin kendi imkânlar? ile yap?lan 22 dönümlük alanda Japon Bahçe kültürünü yak?ndan görebilir ilkbahar aylar?nda da Sakura (Japon Kiraz?) a?açlar?ndan olu?an kiraz tepesinde a?açlar?n açt??? çiçeklerin renk güzelli?i içinde dola?abilirsiniz.

   
   
   
   
   

 

- KENTPARK

Eski?ehirlilerin deniz keyfini ya?ad?klar? Akdeniz sahillerini an?msatan plaj? ile me?hur Kentpark’ta dola??rken park içerisinde yer alan Manej’de ata binme e?itimini çocuklar?n?zla beraber ya?ayabilirsiniz.

   
   
   
   
   
   

 

- KUR?UNLU CAM? VE KÜLL?YES?

1515-1527 y?llar? aras?nda Çoban Mustafa Pa?a’ n?n talimat? ile Mimar Sinan’dan önce mimarba?? olan Acem Ali taraf?ndan yap?lan tarihi yap?da Mevlevihane k?sm?nda dünyada aç?lan ilk Lületa?? müzesini görme f?rsat?n? bulabilirsiniz.

   
   
   
   

 

- ODUNPAZARI EVLER?

19. Yüzy?l mimarisinin en güzel örnekleri olan k?vr?ml? yollar?, ç?kmaz sokaklar?, ah?ap süslemeli, biti?ik düzenli cumbal? evleri ile Odunpazar? evlerinde dola??rken tarihe tan?kl?k edebilirsiniz.

   
   
   
   

 

 TRAMVAY TURU

   
   
   
   
   
   
   

 

 UÇAK MÜZES?

   
   
   

 YEREL LEZZETLER

   
ÇibörekGöbeteBoza
   
Bamya Çorbas?TutmaçMet Helvas?
   
A?z? Aç?kDü?ü Köftesi Çorbas?Araba??
   
Göceli TarhanaHar??lKatlama Böre?i
   
Lahana Dolmas?Mercimekli Bulgur Pilav?Çerkez Sobras? (Ab?sta)
   
 
To?ga Çorbas?Yufkal? Büryan Böre?i

 
Ömer Termal Kaplıcaları Rezervasyonu için 0222 22093 85 telefonu arayabilirsiniz.
- Ümre hakkında öğrenmek istediklerinizi Hac ve Umre Rehberi sayfalarımızda bulabilirsiniz.
- Hac ve Umre yolculuğunuz öncesinde Say nasıl yapılır? Safa ve Merve tepesi nerededir?  gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
- Umre ve Hacda  Ziyaret edilen Yerler hakkında bilgi alabilir ve hacdaki ziyaret yerleri fotoğrafları nı  görebilirsiniz.